Prawa dziecka w przedszkolu

Przedszkole jest miejscem, gdzie dziecko po raz pierwszy wchodzi w szersze interakcje społeczne.
Uczy się zasad i norm panujących w grupie, a także dostosowywania się do nich.
Stwarzane mu warunki i sytuacje pozwalają stać się świadomym swych praw.
Rola nauczycieli wychowania przedszkolnego jest tu niezmiernie ważna. Naszym zadaniem jest wyposażyć swych podopiecznych w odpowiednie umiejętności, wiedzę, postawy- dając podwaliny do dalszej drogi. W odniesieniu do interesującej mnie tematyki nauczyciel ma dwa zadania, stać na straży praw dziecka, chronić i wspierać, gdy te są łamane, a także wprowadzić dziecko w świat jego praw. Może się to odbywać poprzez celowo zorganizowane działania tj. zajęcia edukacyjne, wycieczki, spotkania z interesującymi ludźmi, a także poprzez swoją postawę, tolerancyjność, serdeczność, sprawiedliwość, opiekuńczość, szacunek, wyrozumiałość itp.
Im wcześniej dziecko pozna wartości takie jak wyrozumiałość, tolerancja, szacunek, tym łatwiejszy staje się proces socjalizacji. Ucząc dzieci poszanowania praw drugiego człowieka, jak również radzenia sobie w sytuacjach, gdy naruszane są prawa własne przygotowujemy je do życia we współczesnym świecie.
Dziecko w wieku przedszkolnym wymaga ciągłej uwagi i pomocy, nie zadba samo o siebie, niewiele jeszcze wie o otaczającym je świecie. Jest bardzo wrażliwe, podatne na wpływy. Dlatego też potrzebuje rodziców, opiekunów, wychowawców, wielu ludzi, którzy zaspokoją jego potrzeby i staną na straży jego praw.
Edukacja w obrębie praw dziecka, w przedszkolu jest głównie nauką na rzecz praw dziecka, a nie nauką o prawach. Zajęcia dotyczące praw dziecka winny wyposażać dzieci w umiejętności takie jak: słuchanie innych, współpraca, przestrzeganie zasad dobrej komunikacji, próby rozwiązywania konfliktów, przejawianie odpowiedzialności a także inicjatywy, rozróżnianie dobra od zła oraz wyrażanie swoich przekonań. Nabycie tych umiejętności pozwoli dzieciom w przyszłości między innymi w analizowaniu otaczającego świata, rozumieniu, że prawa człowieka służą poprawie życia swojego oraz innych ludzi.
Stopień świadomości swoich praw u dzieci zależy od nas, dorosłych. Czy stwarzamy im warunki rozwoju, zaspokajamy podstawowe potrzeby, czy z szacunkiem zwracamy się do siebie i do dziecka, czy jesteśmy tolerancyjni wobec innych decyduje o tym, jakie wzorce przejmie od nas młody człowiek.
Z pewnością, nauczyciel, rodzic świadomy praw dziecka jest w stanie swoimi oddziaływaniami wyposażyć dziecko w umiejętności, które pomogą mu żyć w świecie wydającym się czasami moralnie niejednoznacznym i radzić sobie z sytuacjami trudnymi.

Wprowadzając dzieci w tematykę praw dziecka stosuje się przede wszystkim następujące metody pracy:
· normy grupowe
· scenki dramowe
· opowiadania, bajki, historyjki z całego świata
· ekspresja plastyczna
· burza mózgów
· praca w parach lub grupach.
Wymienione wyżej metody wykorzystywane są tylko w zakresie przekazywania dzieciom wiedzy na temat praw dziecka. Jak już wcześniej wspomniałam, postawy dzieci związane z rozumieniem swoich praw, z respektowaniem praw innych kształtują wszystkie przedszkolne społeczne doświadczenia dzieci. Świadomość praw innych, wyrabia w dziecku przeświadczenie, że od konfliktu lepsza jest współpraca, że każdy jest odpowiedzialny za swoje czyny, że można naprawiać świat, wystarczy spróbować.
J.K