Język angielski w przedszkolu

Język angielski w przedszkolu - metody i formy pracy

Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem obcym powinno być przede wszystkim zabawą. W zalecanych warunkach i sposobach realizacji podstawy programowej szczególną uwagę zwrócono na to, aby przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym było włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywało się głównie w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m. in. przez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturą książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów w języku obcym. Odpowiedni dobór treści i formy gwarantują, że dzieci będą miały motywację do nauki i odczują ją jako sensowną. Częsta w pracy z dziećmi tematyka, to m. in. :

 • pozdrowienia i zwyczaje,

 • części ciała,

 • świat zwierząt,

 • kolory i kształty,

 • pojazdy i odgłosy,

 • ubrania,

 • dom, rodzina,

 • życie codzienne,

 • jedzenie,

 • pogoda, przyroda,

 • zabawki.

Sytuacje z życia codziennego są najlepszym sposobem do oswojenia z językiem obcym. Pomagają przy tym następujące metody pracy:

 1. Metoda TPR (Metoda Reagowania Całym Ciałem) - jest bardzo przydatna z uwagi na wiek dzieci. Uczniowie okazują zrozumienie poleceń nauczyciela ruchem lub gestem,
  a nauczyciel wspomaga swoje polecenia językiem ciała. Dzieci zachęcane są do przedstawiania za pomocą pantomimy znaczenia słów (rzeczowników, przymiotników, czasowników itp.) lub odgadywania słów na podstawie gestów. Metoda ta jest przydatna w nauczaniu tej grupy wiekowej, ponieważ wykorzystuje ruch w nauce języka, rozwija sprawność słuchania, pozwala wydłużyć okres osłuchiwania się z językiem.

 2. Metoda audiolingwalna - bardzo często wykorzystywana jest w nauczaniu grup początkujących. Szczególnie przydatne jest powtarzanie za wzorem (nauczycielem lub nagraniem), chórem i indywidualnie, wielokrotne powtarzanie zwrotów, słów czy zdań dla wyrobienia nawyków językowych (drills) oraz uczenie się na pamięć wierszyków, rytmicznych wyliczanek, rymowanek (jazz chants) oraz piosenek, co służy usprawnieniu płynności mówienia, uczy prawidłowej wymowy i tonacji.

 3. Metoda naturalna - mająca na celu naukę poprzez obserwację, naśladownictwo
  i powtarzanie. W metodzie naturalnej kontekst odgrywa kluczową rolę. Ponad to, nacisk kładzie się na "zanurzenie" w języku obcym poprzez obcowanie z nim w niezmienionej formie.

 4. Metoda bezpośrednia - opanowanie języka angielskiego następuje w taki sam sposób, jak opanowanie języka ojczystego. Należy zatem zrezygnować z używania języka ojczystego, żeby stworzyć naturalne warunki obcowania z językiem angielskim.
  W początkowej fazie stosuje się elementy zabawy, naukę przez naśladowanie i pokazywanie. Istotną pomocą w komunikacji jest kontekst sytuacyjny. Dzięki temu dzieci same odkrywają, co dane słowo oznacza oraz w jakiej sytuacji stosuje się określone wyrażenie.

Istotne są również następujące metody:

 1. Stosowanie wyłącznie języka angielskiego - jest to najważniejsza zasada. Program zakłada rezygnację z języka polskiego na rzecz języka angielskiego, bazując głównie na kontekście sytuacyjnym. Celem tego działania jest dążenie do stworzenia warunków jak najbardziej przypominających naturalne przyswajanie języka.

 2. Piosenki - dzięki melodii, rytmowi, a przede wszystkim gestom, dzieci zapamiętują słowa i wyrażenia. Istotne jest osłuchiwanie się i poznawanie brzmienia języka. I tutaj polecam następujące kanały na stronie You Tube:
 1. Gry - dzięki kontekstowi, jaki stwarzają gry dopasowane do poziomu dzieci, używano wyłącznie języka angielskiego. Dzięki atrakcyjnej formie, jaką są gry, dzieci sprawniej zapamiętywały słownictwo.

 2. Zabawy ruchowe - zabawy ruchowe uzupełniane są muzyką i gestami
  a tym samym język angielski pełni rolę tła w zabawie.

 3. Opowiadanie historyjek i czytanie bajek - głównie przy wykorzystaniu ilustracji
  i języka ciała.

 4. Praca plastyczna - wykorzystanie kontekstu, jaki stwarza powstawanie pracy plastycznej, dzięki czemu dzieci poznają słownictwo i uczą się poprawie reagować na polecenia wydawane w języku angielskim.

 5. Muzyka i dźwięki - muzyka wykorzystywana jest jako czynnik stymulujący zapamiętywanie nowych słówek.

 6. Wierszyki, zagadki.

Opisane metody pracy mają na celu efektywną naukę, a raczej nabywanie umiejętności językowych przez małe dzieci. Zajęcia odbywają się drogą naturalną
i intuicyjną. Istotne jest, aby umożliwić dzieciom intensywny kontakt z językiem, głównie przez osłuchanie, nie wymagając natychmiastowych efektów. Dzieci chętnie uczą się mówić przez zabawę oraz przez powtarzanie.

Wszystkie podejmowane działania i metody dają dzieciom możliwość holistycznego rozwijania się poprzez zanurzenie w języku angielskim i pozytywnie rokują na przyszłość - dając motywację do nauki, zainteresowanie językiem obcym oraz podstawy do osiągnięcia
w nim biegłości. Warto zatem uczyć dzieci w warunkach zbliżonych do naturalnych, stopniowo podnosząc poprzeczkę.