Organizacja ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2017/2018

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r., poz. 1010).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017r., poz. 1658).


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Ministra Edukacji Narodowej:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.


Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017:

 1. Wzmocnić nadzór pedagogiczny w zakresie bieżącej kontroli jakości pracy przedszkola.

 2. Dostosować działania nauczycieli do wymagań nowej podstawy programowej.

 3. Utworzyć jednolity arkusz obserwacji cech rozwojowych dzieci, obejmujący okres od 3 do 5 roku życia.

 4. Kontynuować realizację działań zawartych w koncepcji przedszkola oraz wzbogacić o różnorodne działania.

 5. Należy utrzymywać wysoki poziom przygotowania dzieci do nauki w szkole podstawowej.

 6. Dobierać odpowiednie metody i formy pracy z dziećmi, mające na celu kształtowanie umiejętności z zakresu rozwoju emocjonalnego.

 7. Wzbogacać działania z zakresu edukacji przyrodniczo-matematycznej.

 8. Organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w zależności od potrzeb dzieci.

 9. Wdrażać rodziców w działania na rzecz przedszkola.


Zakres ewaluacji na rok szkolny 2017/2018:

Wymaganie 5: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Wymaganie 3: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.


Termin ewaluacji: wrzesień 2016 – kwiecień 2017

Cele ewaluacji:

 1. Pozyskanie informacji na temat realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z zaleceniami MEN.

 2. Doskonalenie oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w zakresie ich skuteczności, oraz zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa, jak również kształtowania poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie.


Skład zespołów ewaluacyjnych:

Wymaganie 5.: nauczycielki grup 3 i 4 i 5- letnich.

Wymaganie 3.: nauczycielki grup 6 – letnich.

Przewodnicząca zespołów ewaluacyjnych: Alicja Maliczak


Plan ewaluacji wewnętrznej:

Przedmiot ewaluacji

Wskaźniki

Pytania ewaluacyjne

Źródła informacji

Terminy

Osoby

odpowiedzialne

Kształtowanie są postawy i respektowane normy społeczne

Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.

Jaki jest stan bezpieczeństwa w przedszkolu?

Obserwacja prowadzona w trybie nadzoruAnkieta dla rodziców

Zgodnie z planem obserwacjistyczeń 2018 r.

Dyrektor
Zespół ds.

ewaluacji

Relacje między wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Jakie relacje panują pomiędzy: dziećmi, pracownikami, rodzicami?

Ankieta dla rodzicówAnkieta dla nauczycieli i pracowników przedszkola

Styczeń 2018 r.Listopad 2017 r.

Zespół ds.

ewaluacji


Zespół ds.

ewaluacji

Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje

Co świadczy o tym, że dzieci wiedzą, jakie zasady zachowania obowiązują w przedszkolu?

Obserwacje prowadzone w trybie nadzoru pedagogicznego


Obserwacja zachowań dzieci, rozmowy z dziećmi.


Analiza sprawozdań z

pracy nauczycieli.

Zgodnie z planem obserwacjiprzez cały rok
luty 2018 r.

Dyrektor
nauczycielki
Zespół ds. ewaluacji


W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialnośćc dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie.

W jaki sposób dzieci uczą się odpowiedzialności za siebie i innych?

Obserwacje prowadzone w trybie nadzoru pedagogicznego


Obserwacja zachowań dzieci, rozmowy z dziećmi.


Analiza sprawozdań z

pracy nauczycieli.


Zgodnie z planem obserwacjiprzez cały rok
luty 2018 r.

Dyrektor
nauczycielki
Zespół ds. ewaluacjiW przedszkolu monitoruje się i ocenia skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych oraz, w razie potrzeby modyfikuje.

W jaki sposób ocenia się skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych?

Czy skutkiem oceny skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych były modyfikacje, a jeśli tak, to w jakim zakresie?

Obserwacje prowadzone w trybie nadzoru pedagogicznegoWyniki ankiet dla nauczycieli i rodziców

Sprawozdania nauczycieli

Zgodnie z planem obserwacji
ocena i wnioski na koniec półrocza i koniec roku

Dyrektor

Zespół ds. ewaluacjiDzieci

nabywają

wiadomości i umiejętności

określone

w podstawie

programowej

Dzieci w każdej grupie nabywają wiadomości i umiejętności zgodne z ich aktualnymi możliwościami rozwojowymi


Nauczyciele obserwują i analizują rozwój każdego dziecka i na tej podstawie dostosowują zakres podstawy programowej do ich aktualnych możliwości..


W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka oraz formułuje wnioski z tych analiz.

W jaki sposób nauczyciele organizują sytuacje edukacyjne umożliwiające dzieciom nabywanie wiadomości i umiejętności zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi?


W jaki sposób nauczyciele obserwują i analizują możliwości

rozwojowe dzieci?


W jaki sposób określa się wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci?


Obserwacja pracy nauczycieli.

Plany pracy nauczycieli.


Dokumentacja dotycząca obserwacji i analizy rozwojowej dzieci.

Zapisy w dziennikach zajęć.


Dokumentacja przebiegu nauczania oraz inna gromadzona przez dyrektora w związku z pełnionym nadzorem pedagogicznym.


Ankieta dla nauczycieli.

Zgodnie z planem obserwacjiZgodnie z harmonogramem kontroli dokumentacji przebiegu nauczania.

Marzec 2018 r.

Dyrektor
Dyrektor
Zespół ds. ewaluacji

Dzieci wykorzystują zdobyte wiadomości i umiejętności w czasie zabawy i w sytuacjach zadaniowych.

Jakie zachowania prezentują dzieci w trakcie zabawy i zajęć zorganizowanych w przedszkolu i poza nim?

Obserwacja zachowań dzieci w przedszkolu i na zajęciach poza przedszkolem.


Ankieta dla rodziców i nauczycieli.

Zgodnie z harmonogramem obserwacji
grudzień 2017 r.

Dyrektor

Zespół ds. ewaluacji

Podstawa programowa jest realizowana w oparciu o zalecane warunki i sposoby jej realizacji.

Czy nauczyciele stosują zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej?

Dokumentacja przebiegu nauczania

Zgodnie z harmonogramem kontroli

dokumentacji

przebiegu nauczania

Dyrektor