Podsumowanie realizacji projektu "Unijne Przedszkolaki w Gorzowie"

W roku szkolnym 2016/2017 został zrealizowany projekt unijny "Unijne przedszkolaki w Gorzowie".
Łączna wartość projektu wynosiła 1 999 936,86 zł, w tym 15% stanowił niepieniężny wkład własny Miasta Gorzowa w postaci udostępnienia pomieszczeń. Projekt miał za zadanie zniwelowanie istniejących barier w dostępie do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 200 dodatkowych miejsc w 8 grupach przedszkolnych dzięki adaptacji doposażeniu pomieszczeń w ww. przedszkolach.
Ponadto, w ramach projektu sfinansowano wynagrodzenie kadry pedagogicznej i wspomagającej,
a także zrealizowane zostaną szkolenia dla nauczycieli i zajęcia
dla dzieci w zakresie pracy metodą A. i M. Kniessów, C. Orffa, gimnastyki twórczej R. Labana
oraz pedagogiki zabawy Klanzai Logorytmiki.

Zajęcia rytmiczne

W ramach projektu "Unijne przedszkolaki w Gorzowie" dzieci biorą udział w zajęciach rytmiczno-tanecznych z panią Patrycją Górniak oraz zajęciach ruchowych z zastosowaniem metod aktywizujących (w grupie Sówki i Kłapouszka - pani Aneta Nikodem, w grupie Tygryska, Króliczka i Kangurka - pani Katarzyna Pawelczak, w grupie Kubusia Puchatka i Pszczółki - pani Alicja Maliczak).Unijne przedszkolaki w Gorzowie - warsztaty

Trzy panie biorą udział w warsztatach z zakresu metod aktywizujących (muzyczno-ruchowych) - metody Labana, Orffa, Kniessów, Pedagogiki Zabawy KLANZA oraz logorytmiki.
W ramach projektu "Unijne przedszkolaki w Gorzowie" dzieci biorą udział (każda grupa) raz w tygodniu w zajęciach z rytmiki i raz w tygodniu w zajęcich z wyżej wymienionych metod. Rytmikę prowadzi pani Patrycja Górniak. Zajęcia ruchowo-muzyczne: Katarzyna Pawelczak, Aneta Nikodem i Alicja Maliczak.

„Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim"

Projekt zrealizowany w Przedszkolu Miejskim nr 25

„Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp./ Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

w Gorzowie Wlkp.

Partner projektu: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

Okres realizacji projektu: od 01.11.2013 r. do 31.08.2014 r.

Głównym celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli i dyrektora przedszkola, poprzez stworzenie i realizację planu wspomagania placówki spójnego z kierunkiem jej rozwoju, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

W projekcie udział wzięło: 11 osób.

Projekt stanowił pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy przedszkola, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 r.

W ramach projektu zrealizowano dwa zadania merytoryczne, związane z wdrażaniem nowych narzędzi i sposobów wspomagania rozwoju przedszkola.

Zadanie I - przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia

Pierwszym zadaniem Projektu było przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia nauczycieli
i dyrekcji przedszkola w obszarze „Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich”,
na bazie oferty opracowanej w ramach Rocznego Planu Wspomagania (RPW).

Realizacja tego zadania podzielona była na cztery etapy:

ETAP 1. Diagnoza potrzeb placówki;

ETAP 2. Doskonalenie pracy nauczycieli;

ETAP 3. Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę;

ETAP 4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW (rocznego planu wspomagania).

Za realizację zadania odpowiedzialny był Partner Projektu - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
w Gorzowie Wlkp.

W wykonaniu zadania Przedszkole Miejskie nr 25 wspierała Pani Danuta Turłaj, pełniąca
w projekcie funkcję Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji.

Doskonalenie pracy nauczycieli wsparte zostało poprzez zaangażowanie ekspertów, specjalistów w zakresie tematyki doskonalenia. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniona została firma AD REM Barbara Basińska, która przeprowadziła: wykłady – 4 godziny, warsztaty – 15 godzin, konsultacje indywidualne i grupowe – 24 godziny.

Zadanie II - sieci współpracy i samokształcenia

W ramach drugiego zadania pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 25 uczestniczyli w pracach następujących sieci współpracy i samokształcenia:

- sieci koordynowanej przez Panią Jolantę Kunicką: „Praca z uczniem młodszym w przedszkolu
i szkole w kontekście rozpoznawania ryzyka dysleksji rozwojowej”, w ramach której trzy osoby uczestniczyły między innymi w 9 godzinach warsztatów prowadzonych przez eksperta Panią Kamilę Bajko ze Strzelec Krajeńskich,

- sieci koordynowanej przez Panią Monikę Wysocką: „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły”, w ramach której Dyrektor przedszkola uczestniczył między innymi w 9 godzinach warsztatów prowadzonych przez eksperta profesora Jana Fazlagicia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Odpowiedzialny za realizację tego zadania był Lider Projektu - Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Szczegółowe informacje nt. realizacji projektu są dostępne na podstronie internetowej sites.google.com/site/test1jjj/

Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe

Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe
Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe
Pracownicy naszej placówki są uczestnikami projektu nr WND-POKL.09.04.00-08-014/09 pt.: „Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe” realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W okresie realizacji projektu od września 2009 r. do lipca 2011 r. 50 nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp., podniesie swoje kwalifikacje zawodowe poprzez studia podyplomowe w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (15 osób), zajęć logopedycznych (20 osób), zajęć socjoterapeutycznych (15 osób).
Człowiek – najlepsza inwestycja

Dotacja „Oszczędzam światło, bo dla przyrody - warto!”

Dotacja „Oszczędzam światło, bo dla przyrody - warto!”

"Nasze Przedszkole bierze udział w Programie Dotacyjnym "Szkoły dla Ekorozwoju 2010/2011" pod hasłem: "Oszczędzam światło - bo dla przyrody warto".

Celem projektu jest: modernizacja oświetlenia na terenie całego przedszkola, zapoczątkowanie współpracy między przedszkolami z osiedla Staszica, ukształtowanie u dzieci nawyku oszczędnego korzystania z energii elektrycznej, a także zaangażowanie rodziców i mieszkańców w os. Staszica w akcję "Oszczędzam światło - bo dla przyrody warto!".
Do tej pory wymieniliśmy stare lampy na nowe - energooszczędne oraz przeprowadziliśmy bardzo ciekawe ekolekcje.
Przed nami jeszcze konkurs plastyczny na wykonanie pracy przestrzennej sylwety "Pożeracza Prądu", Turniej Wiedzy Ekologicznej,, happening pod hasłem "Oszczędzam światło - bo dla przyrody warto!" oraz wycieczka dydaktyczna do miejscowego zakładu energetycznego.
Koszt całego przedsięwzięcia to 10100 zł., z czego 7000 zł. to wkład Funduszu Partnerstwa.