Publikacja list dzieci

Podstawa prawna:
- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
§ 1 pkt.2
- Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkolach podstawowych w Gorzowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2020/2021
Komisja rekrutacyjna Przedszkola Miejskiego nr 25 podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w dniu 22.04.2020 r.

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej:
Izabela Kołodnicka